News Update | HOME
     ประวัติและผลงาน | ตัวอย่างผลงานชำนาญการ เชี่ยวชาญ | ตัวอย่างบทความทางวิชาการ | ตัวอย่างการเขียนขอชำนาญการ | ระบบแท่ง
     คลิปวีดีโอ | คำพิพากษาศาลปกครองในการตั้งกรรมการอ่านผลงาน | การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
เทคนิคการเขียนผลงานการวิเคราะห์ | เอกสารความก้าวหน้าของบุคคล | ถาม-ตอบ

ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ

         ตัวอย่างผลงานทางวิชาการของสายสนับสนุนที่ผ่านการประเมินผลงานเป็น ผู้ชำนาญการ ระดับ 6, ระดับ 7-8 และ ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 9 ที่ผมนำมาเผยแพร่นี้ เกือบทั้งหมดเป็นผลงานของสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีของมหาวิทยาลัยบ้าง เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์บ้าง เป็นบางตำแหน่ง เช่น ตำแหน่ง จ.บริหารฯ นักกิจการนักศึกษา และ น.วิเคราะห์ฯ
         โดยผลงานทุกเล่ม ผมได้ขออนุญาตเจ้าของผลงาน เพื่อใช้ในการเผยแพร่ให้กับผู้เข้ารับการอบรมในการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ในคราวที่ผมได้รับเชิญในการเป็นวิทยากรในเรื่องนี้ ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา วิทยาลัยการพยาบาล ตลอดจนส่วนราชการอื่นๆ ที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย/สถานศึกษา เช่น เทศบาล สรรพสามิต องค์การบริหารส่วน ตำบล(อบต.) ฯลฯ
ติดต่อ :   โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2337 , มือถือ 08-9617-7878 E-mail : ruajar@kku.ac.th