News Update | HOME
     ประวัติและผลงาน | ตัวอย่างผลงานชำนาญการ เชี่ยวชาญ | ตัวอย่างบทความทางวิชาการ | ตัวอย่างการเขียนขอชำนาญการ | ระบบแท่ง
     คลิปวีดีโอ | คำพิพากษาศาลปกครองในการตั้งกรรมการอ่านผลงาน | การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
เทคนิคการเขียนผลงานการวิเคราะห์ | เอกสารความก้าวหน้าของบุคคล | ถาม-ตอบ

การเขียนบทความทางวิชาการ

      เอกสารผลงานทางวิชาการที่จะใช้ขอกำหนดตำแหน่งเพื่อเป็นผู้ชำนาญการในมหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่นอกจากจะกำหนดให้มี คู่มือการปฏิบัติงานงานวิจัย งานวิเคราะห์ แล้วยังมี "บทความทางวิชาการ"มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษา มักจะกำหนดให้เป็นเอกสารหนึ่งในการขอกำหนดตำแหน่งดังกล่าว
      บทความวิชาการเป็นงานเขียนที่มุ่งเสนอความรู้ ข้อเท็จจริง ทรรศนะ มุมมอง ตลอดจนข้อเสนอใหม่ ๆ ที่เป็นผลจากการศึกษาค้นคว้าหรือวิจัยของนักวิชาการ ผู้เขียนมักเป็นผู้ที่ศึกษาค้นคว้าหรือผู้ที่สนใจเรื่องนั้น ๆ โดยตรงจึงมีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี บทความวิชาการถือเป็นแหล่งข้อมูล ความรู้ที่อ้างอิงได้ดีแหล่งหนึ่ง ผู้อ่านสามารถติดตามข่าวสารความก้าวหน้าในวงวิชาการจากการอ่านบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารต่าง ๆ ควรหาโอกาสอ่านบทความวิชาการอยู่เสมอเพราะมีคุณค่าในด้านการให้ความรู้ และข้อคิดเห็นที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ทางด้านวิชาการ
      การจะเขียนบทความให้ได้ดี ควรได้อ่านบทความของคนอื่นให้มากๆ และ ทำการทดลองฝึกการเขียนบทความเป็นของตนเอง ผมเองพอจะมีบทความที่เขียนขึ้นและมีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารไปบ้างแล้ว จึงได้รวบรวมมาให้ได้อ่านนอกจากนี้ผมยังได้นำบทความที่เขียนโดยคุณเสถียร คามีศักดิ์ บุคลากร 9 ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 9 มศว. ที่ผมเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัย จึงได้นำมาเผยแพร่ครับ


ติดต่อ :   โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2337 , มือถือ 08-9617-7878 E-mail : ruajar@kku.ac.th