News Update | HOME
     ประวัติและผลงาน | ตัวอย่างผลงานชำนาญการ เชี่ยวชาญ | ตัวอย่างบทความทางวิชาการ | ตัวอย่างการเขียนขอชำนาญการ | ระบบแท่ง
     คลิปวีดีโอ | คำพิพากษาศาลปกครองในการตั้งกรรมการอ่านผลงาน | การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
เทคนิคการเขียนผลงานการวิเคราะห์ | เอกสารความก้าวหน้าของบุคคล | ถาม-ตอบ

ประวัติและผลงาน เรืองชัย จรงศิรวัฒน์

นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 9
ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 9
 
อาชีพ รับราชการ
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภทบัญชือรายได้ของ สกอ.
 
สถานที่ทำงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เลขที่ 123 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2337 , มือถือ 08-9617-7878
E-mail : ruajar@kku.ac.th

(อ่านทั้งหมดคลิกที่นี่)


ผลงาน เรืองชัย จรงศิรวัฒน์

  • อ่านหรือดาวน์โหลดคลิก
  • ติดต่อ :   โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2337 , มือถือ 08-9617-7878 E-mail : ruajar@kku.ac.th