News Update | HOME
     ประวัติและผลงาน | ตัวอย่างผลงานชำนาญการ เชี่ยวชาญ | ตัวอย่างบทความทางวิชาการ | ตัวอย่างการเขียนขอชำนาญการ | ระบบแท่ง
     คลิปวีดีโอ | คำพิพากษาศาลปกครองในการตั้งกรรมการอ่านผลงาน | การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
เทคนิคการเขียนผลงานการวิเคราะห์ | เอกสารความก้าวหน้าของบุคคล | ถาม-ตอบ

การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน

          คู่มือการปฏิบัติงานเป็นเอกสารทางวิชาการที่ทุกส่วนราชการ ในทุกกระทรวง ทบวง กรม กำหนดให้เป็นเอกสารหนึ่งในการยื่นประกอบเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูง ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งทางสายการบริหาร เช่น การเป็นหัวหน้าหน่วย การเป็นหัวหน้า งาน การเป็นหัวหน้าฝ่าย ฯลฯ หรือตำแหน่งทางสายวิชาการ เช่น การเป็นผู้ชำนาญ การ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

          ผมจึงได้รวบรวม เอกสาร ตำรา ที่เกี่ยวข้องการการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้เพื่อนๆ สายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยไว้ได้ศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของตนเองต่อไป

ติดต่อ :   โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2337 , มือถือ 08-9617-7878 E-mail : ruajar@kku.ac.th