News Update | HOME
     ประวัติและผลงาน | ตัวอย่างผลงานชำนาญการ เชี่ยวชาญ | ตัวอย่างบทความทางวิชาการ | ตัวอย่างการเขียนขอชำนาญการ | ระบบแท่ง
     คลิปวีดีโอ | คำพิพากษาศาลปกครองในการตั้งกรรมการอ่านผลงาน | การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
เทคนิคการเขียนผลงานการวิเคราะห์ | เอกสารความก้าวหน้าของบุคคล | ถาม-ตอบ

ระบบแท่ง

 • ไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบแท่ง (ดาวน์โหลดไฟล์แนบ)
  เป็นไฟล์เอกสารในการบรรยายของ สกอ. ที่เกี่ยวกับระบบแท่ง

 • คำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับระบบแท่ง (ดาวน์โหลดไฟล์แนบ)
  มีคำถามเข้ามามากมายในการเตรียมตัวเข้าระบบแท่งของข้าราชการพลเรือน
  ในสถาบันอุดมศึกษา คำถามยอดฮิตได้แก่.....
  ๏ จะอยู่ในแท่งไหน?
  ๏ จะได้เงินประจำตำแหน่งหรือไม่อย่างไร?
  ๏ หัวหน้างานจะอยู่ในแท่งไหน?
  ๏ จะใช้ชื่อว่าอย่างไร?
  ๏ จะขอเป็นชำนาญการได้อีกหรือไม่?
  ๏ ชำนาญการกับชำนาญงาน ต่างกันอย่างไร?
  ๏ วิชาชีพเฉพาะ กับเชี่ยวชาญเฉพาะต่างกันอย่างไร?
  ๏ ตำแหน่งปฏิบัติการกับปฏิบัติงานต่างกันอย่างไร?
  ๏ จะเปลี่ยนตำแหน่งได้อีกหรือไม่?
  ๏ เป็นชำนาญการ ระดับ 8 เหมือนกันจะเข้าแท่งเดี่ยวกันทั้งหมดหรือไม่?
  ๏ เมื่อเข้าระบบแท่งแล้ว จะมีความก้าวหน้าได้อย่างไร?
  ๏ หัวหน้างานระดับ 7 ที่ใช้วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี จะอยู่ตรงไหน ?
  ๏ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้าง ชค. และ ปจ. จะไปอยู่
  แท่งไหน?
  ฯลฯ
    
  ทุกคำถามมีคำตอบ โดยคุณเสถียร คามีศักดิ์ บุลากร ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 9 และ
  เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้เชี่ยวชาญ ระดับ 9
ติดต่อ :   โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2337 , มือถือ 08-9617-7878 E-mail : ruajar@kku.ac.th