News Update | HOME
     ประวัติและผลงาน | ตัวอย่างผลงานชำนาญการ เชี่ยวชาญ | ตัวอย่างบทความทางวิชาการ | ตัวอย่างการเขียนขอชำนาญการ | ระบบแท่ง
     คลิปวีดีโอ | คำพิพากษาศาลปกครองในการตั้งกรรมการอ่านผลงาน | การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
เทคนิคการเขียนผลงานการวิเคราะห์ | เอกสารความก้าวหน้าของบุคคล | ถาม-ตอบ

คำพิพากษาของศาลปกครอง เกี่ยวกับกรรมการประเมินผลงานฯ

        เป็นบทความสรุปคำพิพากษาของศาลปกครอง ที่อาจารย์3 ระดับ 8 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่ง ยื่นขอประเมินผลงานเพื่อเลื่อนเป็น อาจารย์ 3 ระดับ 9 แต่หน่วยงานต้นสังกัดแต่งผู้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงาน โดยเป็นตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัย/วิทยาเขต ระดับ 9 ที่ไม่ตรงสาขาวิชาชีพกับผู้ยื่นขอกำหนดตำแหน่ง และผลการพิจารณาปรากฏว่า "ไม่ผ่าน" ในการประเมิน
        ผลการพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์ พิพากษาและตัดสินว่า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานทางวิชาการ มิได้เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ประเมิน เป็นการ(ตั้งกรรมการฯ)ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานต้นสังกัด ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์พิพากษาให้หน่วยงานถอนมติที่ไม่อนุมัติดังกล่าว พร้อมทั้งให้ประเมินผลงานใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยเร็ว และให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้มีความรู้และประสบการณ์ให้ตรงกับสาขาผู้ยื่นขอ
         ในความเห็นส่วนตัวของผม(เรืองชัย จรุงศิรวัฒน์) เห็นว่าน่าจะนำมาเทียบเคียงได้กับทุกมหาวิทยาลัย ให้ถือปฏิบัติไปในทางเดียวกัน....ในการที่จะตั้งกรรมการประเมินผลงานให้ตรงสาขาวิชาชีพกับผู้ยื่นขอกำหนดตำแหน่ง
(ดาวน์โหลดไฟล์แนบ)
ติดต่อ :   โทรศัพท์/โทรสาร 0-4320-2337 , มือถือ 08-9617-7878 E-mail : ruajar@kku.ac.th